Cum se infiinteaza un sindicat

DISTRIBUIȚI

Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii drepturilor prevazute de legislatia nationala, pactele, tratatele si  conventiile internationale la care Romania este parte precum si in contractele colective de munca ale membrilor sai.

Pentru infiintarea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti, o persoana putad face parte dintr-o singura organizatie sindicala.
Membrii fondatori ai sindicatului, incheie un proces verbal de constituire in care se mentioneza componenta organului de conducere si numele imputernicitului special care se va ocupa de formalitatile de constituire si inregistrare a sindicatului la judecatorie.
Imputernicitul special al membrilor fondatori va depune la judecatoria pe a carei raza teritoriala isi are sediul sindicatul nou creat urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere in registrul special al judecatoriei
  • procesul verbal de constituire
  • procura autentica a imputernicitului special data de membrii fondatori prin procesul verbal de constituire
  • lista membrilor din conducerea sindicatului cu mentiunile: nume prenume, CNP, profesie si domiciliu
  • statutul sindicatului.Toate documentele se depun in original si doua copii xerox.

Sunt situatii in care au fost solicitate suplimentar de catre judecatori urmatoarele acte:

  • copie C.I. membri fondatori
  • cazier fiscal si judiciar al membrilor  fondatori
  • procura imputernicitului special autentificata la notariat
  • dovada sediului.

Baza legala a infiintarii sindicatelor este urmatoarea :
Legislatie sindicate:
Legea nr. 54/2003  a sindicatelor
Legea 168 din 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Legea 130 din 1996 republicată (M. Of. 184/19.05.1998)
Contractul colectiv de munca unic la nivel national 2007-2010
Statutul sindicatului.

Constituţia României :
Art. 9 Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.
Art. 40
Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, sindicate, patronate sau alte forme de asociere.

Art. 51
Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Legea 53 din 2003 : Capitolul II – Sindicatele
Art. 217
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor.
Organizaţiile sindicale au  dreptul de a-şi reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere şi gestiune, cu condiţia ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condiţiile legii.

Art. 218
Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile legii, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autorităţile publice şi cu patronatele, precum şi în structurile specifice dialogului social.

Art. 219
Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în federaţii, confederaţii sau uniuni teritoriale.

Art. 220
Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor, este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod şi a legilor speciale.

Art. 221
Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publicede natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală.
Este interzis de asemenea orice act de ingerinţă al patronilor sau al organizaţiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentantii sau membrii lor, în constituirea organizaţiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.
Art. 222
La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de drepturi.

Art. 223
Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.
Pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.